WH0101 - Nhập kho

- Chọn "Quản lý kho" -> "Nhập kho" để vào màn hình.
Hoặc chọn nhanh ở ngoài trang chủ phần mềm.
* Giải thích các trường dữ liệu:
**Các trường có màu đậm bắt buộc nhập.

+ Tạo mới: Tạo mới một bản ghi trắng để người dùng nhập dữ liệu.
+ Lưu (F7): Lưu lại giá trị dữ liệu người dùng nhập liệu.
+ Xóa: Người sử dụng khi cần xóa dữ liệu đã nhập ra khỏi file dữ liệu phần mềm. Do dữ liệu đã xóa không thể khôi phục lại được, vì vậy cần lưu ý khi thực hiện các thao tác xóa.
+ Tìm kiếm (F2): Tìm lại các phiếu nhập kho.
+ Nạp lại: Load lại dữ liệu vừa nhập.
+ Thoát: Đóng cửa sổ ứng dụng đang làm việc của phần mềm, hoặc có thể click nút x để đóng chương trình.
+ In (F9): In phiếu.
+ Mã phiếu: Phần mềm tự phát sinh để quản lý.
+ Ngày: Ngày nhập hàng vào kho.
+ Xử lý: Khóa phiếu. Khi nhập xong phiếu bấm xử lý để khóa phiếu không cho phép chỉnh sửa, đồng thời hàng nhập được cập nhật vào báo cáo tồn kho và có số lượng tồn kho để bán hàng. Không bấm xử lý phần mềm hiểu phiếu lưu tạm, không cập nhật số liệu vào báo cáo kho và số lượng để bán hàng.
+ Điều chỉnh: Mở phiếu đã xử lý (Trường hợp chỉ có một trong các dòng hàng ở lưới đã có phiếu xuất, thì phần mềm không cho phép bấm điều chỉnh vì lý do hàng đã xuất không cho điều chỉnh là sợ bị âm kho. Ngoài ra các tài khoản con không được quyền bấm điều chỉnh chỉ có tài khoản admin mới được quyền mở khóa phiếu).
+ Đối tượng: Tài khoản nhập phiếu.
+ Kho: Danh sách kho hàng.
+ Tổng tiền: Tổng thành tiền phiếu nhập kho.
+ Diễn giải: Nội dung cần ghi cho phiếu nhập kho.
+ Thêm mã hàng (F5): Tạo nhanh hàng chưa có trong phần mềm.
+ In tem: In mã vạch của hàng hóa.
+ Mã vạch: Phần mềm phát sinh theo cài đặt mã vạch.
+ Tên hàng: Tên hàng được chọn trong danh sách hàng hóa.
Thực hiện thao tác phiếu nhập kho như sau: 
* Chọn lại danh sách hàng đã có.

Bước 1: Tìm tên hàng cần nhập kho.

Bước 2: Nhập số lượng: Số lượng trên phiếu mua hàng nhà cung cấp gửi
Bước 3: Nhập đơn giá: Nhập giá mua để phần mềm hỗ trợ tính lợi nhuận khi bán được hàng tương ứng, trường hợp không nhập giá mua thì bắt buộc nhập bằng giá bán lẻ để phát sinh mã vạch khác theo từng nhà cung cấp khác nhau.
Bước 4: Nhập giá bán sỉ: Không nhập enter cho qua ô kế tiếp
Bước 5: Nhập giá bán lẻ: Phải nhập để khi bán hàng tính được tiền thu của khách.
Bước 3: Dùng phím enter.
Bước 4: Khi hàng vừa nhập xong phải được thể hiện ở lưới dữ liệu.

Bước 5: Nhập tiếp hàng mới thao tác lại như bước 1 đến bước 3
* Trường hợp hàng chưa có tên trong phần mềm thực hiện như sau:
+ Vào Thêm mã hàng
+
Tạo nhanh thông tin hàng cần nhập
Bước 1: Nhập mã hàng theo cách quản lý hoặc bỏ trống phần mềm tự phát sinh để quản lý.
Bước 2: Nhập tên hàng.
Bước 3: Chọn đơn vị tính.
Bước 4: Chọn mã nhóm.
Bước 5: Các thông tin kèm theo nhập để theo dõi, không nhập bỏ qua
Bước 6: Chọn xác nhận (F7)
Khi tạo xong mã hàng mới thì chọn lại tên hàng vừa tạo tương tự các bước đã thực hiện ở danh sách hàng đã có.

*In tem sản phẩm thực hiện như sau:

- Kích cở tem Rộng 105mm x Cao 22mm.

- 3 tem.

- Bước 1: Bấm vào in tem.

- Bước 2: Bấm vào biểu tượng máy in.


- Bước 3: Bấm vào print để in tem cho sản phẩm.


** Trường hợp phiếu nhập kho có nhiều dòng cần in, muốn in dòng nào check vào dòng đó.